Realizacja zadania pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn – gr. woj. łódzkiego/śląskiego.

Realizowane |01 październik 2018 |

Część nr 4: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 392+720,00 do km 399+742,51”

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Łódź

Długość realizowanego odcinka: 7,023 km

Część 4 Zadanie D

Zakres prac:

 1. opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 2. roboty przygotowawcze,
 3. roboty drogowe w zakresie:
 • budowy odcinka autostrady A1 na odcinku – węzeł Radomsko z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego wraz z przyległą infrastrukturą techniczną,
 • zaprojektowania i wykonania konstrukcji nawierzchni z warstwą nawierzchniową z betonu cementowego na autostradzie (Trasa Główna),
 • przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą, budowy dróg innych niż autostrada oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z istniejącą linią kolejową,
 • budowy obiektów inżynierskich,
 • systemu odwodnienia terenu,
 • urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleni,
 • przebudowy kolidujących urządzeń,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • Systemu Zarządzania Ruchem,
 • rekultywacji terenów zajętych przez Wykonawcę (po zakończeniu robót).

Wykonawca całego kontraktu (zadanie IV odcinek D): PUT INTERCOR Sp. z o.o. Zawiercie 

Wartość przewidzianych do wykonania prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (brutto): 338 250 000,00 PLN

Czas realizacji nadzoru: 62 m-ce, w tym 15 m-cy gwarancji (od października 2018 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni konsorcjum firm:

                     - DTŚ SA Katowice (lider konsorcjum)

                     - INKO Consulting Spółka z o. o. Pszczyna