Obsługa inwestycji

Schemat obsługi inwestycji

Obsługa inwestycji to proces złożony, składający się z szeregu elementów współistniejących w jednym czasie jak i występujących po sobie. Wiemy co, gdzie, jak i kiedy należy mieć na uwadze, aby proces ten przebiegał sprawnie i skutecznie. Nasze fundamenty procesu przygotowania inwestycji:

STRATEGIE I FINANSOWANIE

Etap wstępny w przygotowaniu inwestycji to opracowanie programu, założeń czy koncepcji realizacji inwestycji. Jest to etap na którym ważnym elementem jest połączenie wiedzy i doświadczeń różnych specjalności: ekonomistów, prawników, architektów, inżynierów, ekspertów ds. nieruchomości, środowiska. My tworzymy zespół zapewniający wielobranżową i wielodyscyplinarną analizę przedsięwzięcia czy opracowanie dokumentów jak:

  • program założeń inwestycji,
  • studium wykonalności,
  • analiza SWOT,
  • analiza możliwości dofinansowania inwestycji
  • wnioski o dofinansowanie

 

TEREN

Fundamentem dla realizacji inwestycji są części powierzchni ziemskiej czyli nieruchomości. Wiemy o nich prawie wszystko i co ważne wiemy jak je przygotować i eksploatować w procesie inwestycyjnym. Możemy zatem odpowiadać za:

  • przygotowanie opinii terenowo – prawnych o terenie planowanej inwestycji.
  • uzyskanie prawa do terenu inwestycji [stałe zajęcie i czasowe zajęcie].
  • wyceny nieruchomości.
  • podział nieruchomości.
  • wywłaszczanie nieruchomości
  • weryfikację zajęcia terenu na każdym etapie inwestycji, także z uwzględnieniem uzgodnień , wymagań środowiskowych, technicznych, planistycznych.
  • przejęcie terenu pod inwestycję, zarządzanie terenem, wydanie terenu wykonawcy prac i ponowne przejęcie terenu.
  • współpracę z organami administracji, reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych.

 

 LOKALIZACJA

Umiejscowienie inwestycji w terenie ma niezmiernie ważne znaczenie dla jej końcowego powodzenia. Zdobyta widza i doświadczenie pozwala nam realnie oceniać potrzeby Inwestora i zapewnić skuteczne działania w zakresie:

  • wsparcie inwestora w wyborze lokalizacji inwestycji,
  • uzyskanie decyzji WZiZT
  • wprowadzenie inwestycji do planów miejscowych
  • ocenę i analizę uwarunkowań technicznych związanych z lokalizacją przedsięwzięcia
  • ocenę i analizę uwarunkowań ekonomicznych i gospodarczych związanych z lokalizacją przedsięwzięcia

 

 PROJEKT I ŚRODOWISKO

W obsłudze inwestycji ważne jest także zapewnienie właściwego nadzoru Inwestora nad procesem projektowania i oceny oddziaływania na środowisko. Nasze wypracowane procedury zapewniają Inwestorowi właściwą jakość zamówionych dokumentów. Oferujemy w szczególności:

  • nadzór nad zamówieniem, opracowaniem i odbiór dokumentacji projektowej pod względem zarówno formalnym jak i merytorycznym na każdym etapie projektowania,
  • weryfikację i sprawdzenie rozwiązań technicznych i kosztowych projektu,
  • ocenę techniczną zasadności stosowania odstępstw w dokumentacji projektowej,
  • przygotowanie harmonogramu działań w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OOŚ],
  • nadzór nad przygotowaniem Raportu OOŚ,
  • reprezentowanie Inwestora w procedurze OOŚ,
  • a także prowadzenie spraw związanych z analizą porealizacyjną i tworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania,

 

 KONSULTACJE SPOŁECZNE

Współpraca z lokalną społecznością , liderami, władzami lokalnymi stanowi konieczny i niezbędny warunek powodzenia inwestycji. Dodatkowo jest to element procesu przygotowania szczególnie weryfikowany przez instytucje finansujące przedsięwzięcie.

Zapewniamy:

  • przeprowadzenie kampanii informacyjnej o inwestycji - konsultacji społecznych projektu (konsultacje inwestora). - opracowanie Planu Konsultacji, - organizacja spotkań z mieszkańcami, organizacjami społecznymi czy zawodowymi, - przygotowanie folderów informacyjnych, - przygotowanie ankiet pisemnych i/lub internetowych, strony internetowej
  • opracowanie, organizację i realizację Planu przesiedleń (dokument wymagany przez podmioty finansujące inwestycje dla dużych lub szczególnie istotnych projektów).
  • reprezentowanie Inwestora w konsultacjach społecznych, prowadzonych w trybie administracyjnym.

 

 DECYZJE, POZWOLENIA

W procesie inwestycyjnym niezwykle ważne jest sprawne i skuteczne pozyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień czy zezwoleń. Działamy dla i w imieniu Inwestora zapewniając pozyskanie niezbędnych dokumentów oraz stały nadzór nad realizacją praw i obowiązków z nich wynikających.

Zapewniamy:

  • pozyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dla inwestycji,
  • przygotowanie wniosków o udzielenie zezwoleń czy decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie Inwestora w postępowaniach administracyjnych,
  • nadzór formalno-prawny nad realizacją treści decyzji lub innych zezwoleń w toku procesu inwestycyjnego,