Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej (nr 160 166 S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej; Rozbudowa drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej.

Realizacje zakończone |20 lipiec 2017 |

Inwestor (zamawiający): Miejski Zarząd Dróg, Bielsko-Biała

Zakres kontraktu: nadzorowanie robót Wykonawcy Kontraktu i zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej oraz jakości wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Kontraktem na wszystkich robotach nimi objętych, w tym w szczególności:

  • drogowych,
  • wodno-kanalizacyjnych,
  • gazowych,
  • elektrycznych, teletechnicznych,
  • związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej,
  • a także weryfikacja dokumentacji projektowej i koordynowanie robót z gestorami sieci.


Wykonawca całego kontraktu: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wrocław

Wartość przewidzianych do wykonania robót budowlano-montażowych (brutto): 7 598 198,03 PLN

Czas realizacji nadzoru: od lipca 2017 r. do października 2018 r.

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni: DTŚ SA, Katowice