Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Realizowane |21 luty 2022 |

Część 2: odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km”.

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Lublin

Zakres prac:

 • Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 • Roboty przygotowawcze,
 • Roboty drogowe w zakresie:
  - budowy odcinka drogi ekspresowej długości ok. 15,824 km,
  - budowy węzła drogowego „Firlej” na przecięciu z drogą krajową nr 19 ,
  - wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i  obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  - przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
  - budowy systemu odwodnienia drogowego,
  - budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
  - budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  - budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  - wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Budowę obiektów inżynierskich,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP):
   - MOP kat. III Wola Lisowska
   - MOP kat. II Mieczysławka
 • Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej. 
 • Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych. 
 • Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną. 
 • Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej. 
 • Wykonanie urządzeń ochrony środowiska. 
 • Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli). 
 • Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne. 
 • Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie. 
 • Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu. 
 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. 
 • Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji. 
 • Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Wykonawca kontraktu:

       postepowanie  w trakcie oceny ofert - nie rozstrzygnięte.

Podstawowy czas realizacji nadzoru:

       60 m-cy (od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:

       DTŚ S.A. Katowice