Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa węzła „Sianów Zachód” w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.

Realizowane |08 luty 2022 |

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szczecin

Zakres prac:

 • wykonanie robót przygotowawczych,
 • budowa węzła drogowego,
 • powiązanie drogi z innymi drogami publicznymi,
 • zmiany w infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 • budowa rond,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę linii kablowych niskiego i średniego napięcia,
 • przebudowę linii napowietrznych niskiego napięcia,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa wodociągu,
 • budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe przed wylotami do odbiorników,
 • przebudowę urządzeń melioracji rowu melioracyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
 • likwidację urządzeń wodnych – drenażu.
 • przebudowy urządzeń melioracji rowu melioracyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
 • likwidacji urządzeń wodnych – drenażu
 • rozbiórka elementów kolidujących z inwestycją, 
 • budowę przepustów ,
 • budowę systemu odwodnienia drogi,
 • budowę oświetlenia,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (min. bariery, zjazdy bramowe),
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wykonanego węzła oraz na dojazdach do węzła,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy);
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów,
 • wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zrealizowania inwestycji,
 • uprzątniecie terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania zakresu zamówienia

Wykonawca kontraktu:

      COLAS Polska sp. z o.o.  ul. Nowa 49 ,62-070 Palędzie


Wartość wykonania przedmiotu zamówienia (brutto):

       22 330 925,50 zł

Podstawowy czas realizacji nadzoru:

       27 m-cy (od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:

Spółka w Konsorcjum :

 • DTŚ S.A. Katowice-Lider Konsorcjum,
 • Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o.– Partner Konsorcjum