Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo.

Realizowane |24 styczeń 2022 |

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk

Zakres prac:

 • rozbudowę drogi na odcinku od km 205+748 do km 208+780 w dostosowaniu jej parametrów do klasy technicznej GP i aktualnych potrzeb ruchu tranzytowego i lokalnego, z zastosowaniem rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu wraz z przebudową skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
 • wykonanie nowej nawierzchni na rozbudowywanym odcinku drogi,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych na tereny przyległe,
 • budowę utwardzonych poboczy,
 • budowę zatoki autobusowej w kierunku Człuchowa,
 • poprawę systemu odwodnienia poprzez budowę i przebudowę systemu kanalizacji deszczowej,
 • budowę sieci oświetleniowej,
 • budowę kanału technicznego wzdłuż projektowanego odcinka drogi,
 • budowę nowego obiektu mostowego na rzece Chrząstowa w km 207+739 o klasie obciążeń A i dostosowanie jego przekroju do przekroju drogi,
 • budowę mostu tymczasowego nad rzeką Chrząstowa w km 207+739 o klasie obciążeń B,
 • budowę przepustu GRP w km 208+459,
 • poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez zastosowanie elementów BRD w zakresie całego odcinka,
 • budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury – m.in.: przepust drogowy, rowy kryte, schody, konstrukcje wsporcze, itd. w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementów,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci,
 • wycinkę drzew, wynikającą z zakresu przedmiotowej inwestycji,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.


Wykonawcy kontraktu:

 1. POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
 2. WANT Sp. z o. o., ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew

 

Wartość wykonania przedmiotu zamówienia (brutto):

     35 916 630,56 zł


Podstawowy czas realizacji nadzoru:

     20 m-cy (od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi)


Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:

Spółka w Konsorcjum :

 1. DTŚ S.A. Katowice-Lider Konsorcjum,
 2. Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum