Struktura własnościowa

„DTŚ” S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Kapitał zakładowy wynosi 2.461.00,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.

Lp. Udział w kapitale zakładowym: % udziałów
1. SKARB PAŃSTWA 77,12 %
2. Pozostali akcjonariusze 22,88 %