Przedmiot działalności

Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach powstała w 1993 roku. Jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją, utrzymanie oraz projektowanie.

Głównym zadaniem "DTŚ" S.A. jest wykonywanie działań niezbędnych dla wybudowania podstawowej i oczekiwanej przez mieszkańców trasy komunikacyjnej konurbacji śląskiej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice.

Przedmiotem działalności Spółki na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenów pod budowę
43.13.Z Wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.91.Z Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
43.21.Z Wykonanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie