Przedmiot działalności

Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach powstała w 1993 roku.

Od października 2020 r. nazwa Spółki brzmi: DTŚ spółka akcyjna. Spółka może używać również skrótu DTŚ S.A.

DTŚ S.A. jest firmą inżynierską, wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
Spółka oferuje usługi w zakresie projektowania w branży drogowej, pełnego zastępstwa inwestycyjnego oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami kontraktu FIDIC, obejmujące nadzór nad budową dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak również nadzór nad inwestycjami branży kolejowej.

Do najważniejszych realizacji  Spółki DTŚ S.A. należy pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla budowy podstawowej i oczekiwanej przez mieszkańców trasy komunikacyjnej konurbacji śląskiej -  Drogowej Trasy Średnicowej łączącej Katowice z Gliwicami i przebiegającej jednocześnie przez miasta: Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska i Zabrze.

Przedmiotem działalności Spółki na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenów pod budowę
43.13.Z Wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.91.Z Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
43.21.Z Wykonanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek