Udostępnianie informacji publicznej

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z  2022 r. poz. 902 j.t.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki , nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.

DTŚ S.A. zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych, o której wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: DTŚ S.A. 40-877 Katowice, ul. Mieszka I nr 10, składać osobiście w kancelarii Spółki (pawilon B, w godz. 7.00 – 14.00) lub przesłać w formie elektronicznej na adres:  sekretariat@dts-sa.pl.