Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km

Realizowane |31 październik 2018 |
S3 Bolków-Lubawka mapka (źródło: GDDKiA)
S3 Bolków-Lubawka mapka (źródło: GDDKiA)
S3 Bolków-Lubawka tunel (źródło: Mosty Katowice)
S3 Bolków-Lubawka tunel (źródło: Mosty Katowice)
S3 Bolków-Lubawka tunel (źródło: Mosty Katowice)
S3 Bolków-Lubawka tunel (źródło: Mosty Katowice)

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wrocław

Długość realizowanego odcinka: 16,1 km 

Zakres prac:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych
 2. Budowa drogi ekspresowej o długości ok.16,1 km i przekroju 2 x 2 pasy ruchu.
 3. Przebudowa istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową oraz budowa dróg obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego oraz przywracające naruszone połączenia drogowe.
 4. Budowa/przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów/budowa dróg dojazdowych.
 5. Budowa 10 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3 w tym:
  - 2 tuneli drogowych o dł. ok.2300 m i ok.300 m , umożliwiających przemieszczanie się zwierząt po powierzchni terenu;
  - 7 wiaduktów drogowych, z czego 3 pełnią funkcję przejść dolnych dla zwierząt a 2 umożliwiają przemieszczanie się zwierząt po powierzchni terenu;
  - 1 mostu drogowego, pełniącego również funkcję przejścia dolnego dla zwierząt.
 6. Budowa 4 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych.
 7. Budowa 1 przejazdu gospodarczego.
 8. Budowa przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
 9. Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz przebudowa sieci melioracyjnych.
 10. Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).
 11. Budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), systemu odprowadzającego wody opadowe, zbiorników infiltracyjnych.
 12. Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej.
 13. Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.
 14. Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
 15. Wykonanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 16. Realizacja (projekt i budowa) Systemów Bezpieczeństwa Tuneli i Systemów Zarządzania Tunelami wraz z infrastrukturą im towarzyszącą.
 17. Stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
 18. Wykonanie nasadzeń zieleni.

Wykonawca kontraktu to konsorcjum firm:

                     - PORR S.A. z Warszawy – lider 

                     - PORR BAU GmbH z Wiednia – partner 

Wartość przewidzianych do wykonania prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (brutto): 1 536 856 988,60   PLN

Czas realizacji nadzoru: 83 m-ce, w tym 15 m-cy przeglądów i rozliczenia Kontraktu (od listopada 2018 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni konsorcjum firm:

                     - DTŚ SA Katowice (lider konsorcjum)

                     - INKO Consulting Spółka z o. o. Pszczyna