Obsługa inwestycji

Schemat obsługi inwestycji

Obsługa inwestycji to proces złożony, składający się z szeregu elementów współistniejących w jednym czasie jak i występujących po sobie. Wiemy co, gdzie, jak i kiedy należy mieć na uwadze, aby proces ten przebiegał sprawnie i skutecznie. Nasze fundamenty procesu przygotowania inwestycji:

STRATEGIE I FINANSOWANIE

Etap wstępny w przygotowaniu inwestycji to opracowanie programu, założeń czy koncepcji realizacji inwestycji. Jest to etap na którym ważnym elementem jest połączenie wiedzy i doświadczeń różnych specjalności: ekonomistów, prawników, architektów, inżynierów, ekspertów ds. nieruchomości, środowiska. My tworzymy zespół zapewniający wielobranżową i wielodyscyplinarną analizę przedsięwzięcia czy opracowanie dokumentów jak:

 • program założeń inwestycji,
 • studium wykonalności,
 • analiza SWOT,
 • analiza możliwości dofinansowania inwestycji
 • wnioski o dofinansowanie

 

TEREN

Fundamentem dla realizacji inwestycji są części powierzchni ziemskiej czyli nieruchomości. Wiemy o nich prawie wszystko i co ważne wiemy jak je przygotować i eksploatować w procesie inwestycyjnym. Możemy zatem odpowiadać za:

 • przygotowanie opinii terenowo – prawnych o terenie planowanej inwestycji.
 • uzyskanie prawa do terenu inwestycji [stałe zajęcie i czasowe zajęcie].
 • wyceny nieruchomości.
 • podział nieruchomości.
 • wywłaszczanie nieruchomości
 • weryfikację zajęcia terenu na każdym etapie inwestycji, także z uwzględnieniem uzgodnień , wymagań środowiskowych, technicznych, planistycznych.
 • przejęcie terenu pod inwestycję, zarządzanie terenem, wydanie terenu wykonawcy prac i ponowne przejęcie terenu.
 • współpracę z organami administracji, reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych.

 

 LOKALIZACJA

Umiejscowienie inwestycji w terenie ma niezmiernie ważne znaczenie dla jej końcowego powodzenia. Zdobyta widza i doświadczenie pozwala nam realnie oceniać potrzeby Inwestora i zapewnić skuteczne działania w zakresie:

 • wsparcie inwestora w wyborze lokalizacji inwestycji,
 • uzyskanie decyzji WZiZT
 • wprowadzenie inwestycji do planów miejscowych
 • ocenę i analizę uwarunkowań technicznych związanych z lokalizacją przedsięwzięcia
 • ocenę i analizę uwarunkowań ekonomicznych i gospodarczych związanych z lokalizacją przedsięwzięcia

 

 PROJEKT I ŚRODOWISKO

W obsłudze inwestycji ważne jest także zapewnienie właściwego nadzoru Inwestora nad procesem projektowania i oceny oddziaływania na środowisko. Nasze wypracowane procedury zapewniają Inwestorowi właściwą jakość zamówionych dokumentów. Oferujemy w szczególności:

 • nadzór nad zamówieniem, opracowaniem i odbiór dokumentacji projektowej pod względem zarówno formalnym jak i merytorycznym na każdym etapie projektowania,
 • weryfikację i sprawdzenie rozwiązań technicznych i kosztowych projektu,
 • ocenę techniczną zasadności stosowania odstępstw w dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie harmonogramu działań w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OOŚ],
 • nadzór nad przygotowaniem Raportu OOŚ,
 • reprezentowanie Inwestora w procedurze OOŚ,
 • a także prowadzenie spraw związanych z analizą porealizacyjną i tworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania,

 

 KONSULTACJE SPOŁECZNE

Współpraca z lokalną społecznością , liderami, władzami lokalnymi stanowi konieczny i niezbędny warunek powodzenia inwestycji. Dodatkowo jest to element procesu przygotowania szczególnie weryfikowany przez instytucje finansujące przedsięwzięcie.

Zapewniamy:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej o inwestycji - konsultacji społecznych projektu (konsultacje inwestora). - opracowanie Planu Konsultacji, - organizacja spotkań z mieszkańcami, organizacjami społecznymi czy zawodowymi, - przygotowanie folderów informacyjnych, - przygotowanie ankiet pisemnych i/lub internetowych, strony internetowej
 • opracowanie, organizację i realizację Planu przesiedleń (dokument wymagany przez podmioty finansujące inwestycje dla dużych lub szczególnie istotnych projektów).
 • reprezentowanie Inwestora w konsultacjach społecznych, prowadzonych w trybie administracyjnym.

 

 DECYZJE, POZWOLENIA

W procesie inwestycyjnym niezwykle ważne jest sprawne i skuteczne pozyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień czy zezwoleń. Działamy dla i w imieniu Inwestora zapewniając pozyskanie niezbędnych dokumentów oraz stały nadzór nad realizacją praw i obowiązków z nich wynikających.

Zapewniamy:

 • pozyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dla inwestycji,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie zezwoleń czy decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie Inwestora w postępowaniach administracyjnych,
 • nadzór formalno-prawny nad realizacją treści decyzji lub innych zezwoleń w toku procesu inwestycyjnego,