Nadzory i zarządzanie inwestycją

(fot. M. Staszyk)
(fot. M. Staszyk)

Usługi z zakresu nadzoru świadczone przez wysokiej klasy specjalistów wielu branż

 • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC;
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego łącznie z rozliczeniem inwestycji;

Usługi consultingowe obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru oraz Inwestora Zastępczego nad robotami drogowymi, mostowymi, kolejowymi, finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, środków budżetowych oraz pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 • Przygotowanie struktur i procedur zarządzania przedsięwzięciem,
 • Sporządzanie studiów wykonalności, w tym analiz finansowych przedsięwzięcia,
 • Przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennych,
 • Koordynowanie i prowadzenie procedur związanych z konsultacjami społecznymi w ramach przygotowywania do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • Przygotowanie i prowadzenie promocji przedsięwzięcia w mediach,
 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
 • Pełnienie roli inwestora zastępczego,
 • Przygotowanie w imieniu Inwestora dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybach przetargowych oraz pozaprzetargowych, czy też świadczenie usług doradczych w zakresie wyboru Wykonawców w ww. procedurach,
 • Kompleksowe zarządzanie przedsięwzięciem,
 • Obsługa formalno-prawna projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych UE (plany finansowe, harmonogramy, sprawozdania);