Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa (bez w. Sianów Wschód) - początek obwodnicy m. Sławno (z w. Bobrowice).

Realizowane |03 październik 2022 |

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szczecin

Zakres prac:

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie odcinka 1 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie:
  - budowy drogi ekspresowej S6 , długości ok 23+170,00 km,
  - budowy węzłów drogowych 4,
  - wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  - przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
  - budowy systemu odwodnienia drogowego,
  - budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
  - budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  - budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  - wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Budowę obiektów inżynierskich.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 9. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
 18. Budowę  Miejsc Obsługi Podróżnych
 19. Budowę Obwodu Drogowego


Wykonawca kontraktu: Konsorcjum firm:

 • KOBYLARNIA S.A. – LIDER KONSORCJUM (ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza) 
 • MIRBUD S.A. – PARTNER KONSORCJUM (ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice)

Wartość robot budowlanych (brutto): 657 935 862,92 zł

Podstawowy czas realizacji nadzoru: minimalnie 56 miesięcy, maksymalnie 80 miesięcy (od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni: Konsorcjum firm:

 • DTŚ S.A. – Lider Konsorcjum (ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice)
 • Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum (ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin)