ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY SOŚNICOWIC

Realizowane |01 wrzesień 2022 |

Inwestor (Zamawiający): Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice

Zakres prac:

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie:

 • budowę obwodnicy miejscowości Sośnicowice,
 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych z drogami przecinającymi obwodnicę,
 • budowę zatok postojowych,
 • budowę obiektów mostowych nad istniejącymi ciekami wodnymi,
 • budowę sieci dróg dojazdowych obsługujących tereny przylegle do obwodnicy,
 • wykonanie elementów odwodnienia i oświetlenia drogi,
 • budowę przepustów,
 • wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 • urządzenie zieleni,
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć  energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
 • budowę urządzeń ochrony środowiska.

Wykonawcy kontraktów:   postepowanie  w trakcie oceny ofert - nie rozstrzygnięte.

Podstawowy czas realizacji nadzoru:   40 m-cy  (od udzielenia zamówienia)

Funkcję Konsultanta pełni:   DTŚ S.A. Katowice