ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN.: „BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 85 NA ODC. ŁÓDŹ – SIERADZ PÓŁNOCNY I LINII KOLEJOWEJ NR 86 NA ODC. SIERADZ PÓŁNOCNY – KĘPNO – CZERNICA WROCŁAWSKA – WROCŁAW GŁÓWNY”, W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI

Realizowane |08 październik 2023 |

Część 1: usługi inżyniera kontraktu obejmujące swym zakresem Zadanie Inwestycyjne „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny”

Celem realizacji Zamówienia jest: sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego przez poszczególnych Wykonawców Kontraktu oraz koordynacja realizacji poszczególnych Kontraktów i zarządzanie realizacją poszczególnych Kontraktów, a w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz treścią poszczególnych Kontraktów;
 2. zapewnienie płynnej współpracy wszystkich Wykonawców Dokumentacji Projektowej w trakcie procesu projektowania i świadczenia usług związanych z projektowaniem;
 3. posiadanie przez Zamawiającego w każdym czasie aktualnej wiedzy o postępie realizacji wszystkich umów z Wykonawcami Dokumentacji Projektowej, w tym o postępie prac projektowych oraz o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Umów z Wykonawcami Dokumentacji Projektowych;
 4. posiadanie przez Zamawiającego wiedzy o wszelkich ryzykach związanych z realizacją Prac Projektowych oraz terminowością i kolejnością dostarczania przez Wykonawców Dokumentacji Projektowej poszczególnych produktów;
 5. posiadanie przez Zamawiającego wiedzy o wpływie opracowywanych Dokumentacji Projektowych na ryzyka związane z realizacją robót, a w szczególności na Harmonogramy Robót Budowlanych i koszty inwestycyjne (CAPEX) oraz koszty operacyjne i utrzymania (OPEX);
 6. skompletowanie Projektu Budowlanego i uczestniczenie w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę;
 7. prowadzenie nadzoru nad realizacją postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym dotyczących nadzoru przyrodniczego, zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie;
 8. zarządzanie techniczne, w tym zapewnienie wykonywania obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego dla Kontraktów z Wykonawcami Robót Budowlanych;
 9. zarządzanie rzeczowo-finansowe Kontraktami, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktów z Wykonawcami Robót Budowlanych w zakresie ich rozliczania, monitoringu ich realizacji i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;
 10. dokonanie odbiorów częściowych i końcowych, odbiorów technicznych i prób instalacji i urządzeń;
 11. zapewnienie nadzorowania procesu budowlanego, również pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. dokonanie rozliczeń z Wykonawcami Kontraktów i ich podwykonawcami;
 13. uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień organów administracji publicznej, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 14. uzyskanie certyfikacji dla linii kolejowej i uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego wydanego przez Prezesa UTK;
 15. uzyskanie przez Zamawiającego od Wykonawcy Robót Budowlanych wybudowanej linii kolejowej wraz z odpowiednią dokumentacją wymaganą przepisami i Kontraktami;
 16. obsługa prawna inwestycji.

Usługa obejmuje następujące zadania:
Zadanie 1: Usługi Inżyniera Kontraktu w toku prac nad Projektem Budowlanym,
Zadanie 3: Usługi Inżyniera Kontraktu w toku prac nad Projektem Wykonawczym,
Zadanie 5: Usługi zastępstwa inwestorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych, ich odbioru oraz przekazania obiektów do użytkowania, wraz z Końcowym Rozliczeniem Kontraktu,
Zadanie 6: Usługi wsparcia poinwestycyjnego oraz usługi wsparcia w okresie rękojmi i gwarancji, wraz z Ostatecznym Rozliczeniem Kontraktu po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji (Zadanie Opcjonalne).

Zadanie Inwestycyjne nr 1 Łódź – Sieradz Północny (P00100012) – około 56 km:
1. Odcinek Realizacyjny nr 1: Łódź Retkinia – węzeł na połączeniu z LK 131,
2. Odcinek Realizacyjny nr 2: węzeł na połączeniu z LK 131 (z węzłem) – Sieradz Północny,

Bazowymi założeniami projektowymi dla analizowanego Projektu są:
• prędkość projektowa: do 350 km/h;
• prędkość eksploatacyjna na moment oddania do użytkowania: 250 km/h;
• przeznaczenie linii kolejowej oraz kody ruchu zgodnie z TSI Infrastruktura:
- nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny: pasażerska (kod ruchu P1),
• zasilanie sieci trakcyjnej:
-na odcinku LK 85 i 86 Łódź – Wrocław: 25 kV AC,

Wykonawca zadania projektowego:
Egis Poland sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie (02- 672), przy ulicy Domaniewskiej nr 39A,
Egis Rail SA- Partner Konsorcjum z siedzibą w Lyon (Francja), Lyon 69 006, 168 et 170 Avenue Thiers,
Jaf-Geotechnika sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z siedzibą w Trzcinicy (63-620), przy ulicy Krótkiej nr 5.

Wartość zadania projektowego:  
154 971 193,20 zł brutto

Czas realizacji usługi nadzoru:
Zadanie 1: od 14-go dnia od dnia zawarcia Umowy do kwietnia 2025 r.;
Zadanie 3: od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.;
Zadanie 5: od października 2024 r. do grudnia 2031 r.;
Zadanie 6: od września 2030 r. do grudnia 2035 r.

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:
DTŚ S.A. ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice