ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA TUNELU DALEKOBIEŻNEGO W ŁODZI WRAZ Z WŁĄCZENIEM W LINIĘ NR 14” W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI

Realizowane |25 wrzesień 2023 |

Część 1: usługi Inżyniera Kontraktu dla Zamierzenia ŁDK, tj. zamierzenia budowlanego pn. „Budowa kanalizacji kablowej stanowiącej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. «Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14», w zakresie kilometrażu od km około 0+361 do km około 0+455 dla toru 1 i od km około 0+360 do km około 0+454 dla toru 2” wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury”.

Zakres Części 1 obejmuje: Budowę kanalizacji kablowej stanowiącej element zasilana podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej, realizowanej w ramach zadania pn.: “Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14”, w zakresie kilometrażu od km około 0+361 do km około 0+455 dla toru 1 i od km około 0+360 do km około 0+454 dla toru 2”, wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury, przebudową sieci i przyłącza ciepłowniczego, sieci i przyłącza wodociągowego, przyłącza teletechnicznego oraz sieci elektroenergetycznej.

Celem realizacji Zamówienia jest: sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego przez poszczególnych Wykonawców Kontraktu oraz koordynacja realizacji poszczególnych Kontraktów i zarządzanie realizacją poszczególnych Kontraktów, a w szczególności:

  1. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz treścią poszczególnych Kontraktów;
  2. prowadzenie procesu budowlanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w tym dokonywania stosownych zgłoszeń do Organów i Instytucji związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi,
  3. zapewnienie płynnej współpracy wszystkich Wykonawców Dokumentacji Projektowej i Wykonawców Robót Budowlanych w trakcie procesu projektowania i świadczenia usług związanych z projektowaniem;
  4. zapewnienie posiadania przez Zamawiającego w każdym czasie aktualnej wiedzy o postępie realizacji wszystkich umów z Wykonawcami Dokumentacji Projektowej, w tym o postępie prac projektowych oraz o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Umów z Wykonawcami Dokumentacji Projektowych, w tym informowaniu o ryzykach;
  5. posiadanie przez Zamawiającego wiedzy o wszelkich ryzykach związanych z realizacją Prac Projektowych oraz terminowością i kolejnością dostarczania przez Wykonawców Dokumentacji Projektowej poszczególnych produktów;
  6. posiadanie przez Zamawiającego wiedzy o wpływie opracowywanych Dokumentacji Projektowych na ryzyka związane z realizacją robót, a w szczególności na Harmonogramy Robót Budowlanych i koszty inwestycyjne (CAPEX) oraz koszty operacyjne i utrzymania (OPEX);
  7. zarządzanie rzeczowo-finansowe Kontraktami, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktów z Wykonawcami Robót Budowlanych w zakresie ich rozliczania, monitoringu ich realizacji i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;
  8. zarządzanie techniczne Pracami Projektowymi i Robotami Budowlanymi, w tym zapewnienie wykonywania obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego dla Kontraktów z Wykonawcami Robót Budowlanych;
  9. prowadzenie nadzoru nad realizacją postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym dotyczących nadzoru przyrodniczego, zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

     Ostatecznym celem realizacji zamówienia jest kompletne, należyte i terminowe zrealizowanie Inwestycji.

Usługa obejmuje następujące zadania:
Zadanie 3: Usługi Inżyniera Kontraktu w toku prac nad Projektem Wykonawczym
Zadanie 5: Usługi zastępstwa inwestorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania, wraz z weryfikacją Końcowego Rozliczenia Kontraktu
Zadanie 6: Usługi wsparcia poinwestycyjnego oraz usługi wsparcia w okresie rękojmi i gwarancji, wraz z weryfikacją Ostatecznego Rozliczenia Kontraktu po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji (Zadanie Opcjonalne)

Wykonawca zadania:
Keller Polska sp. z o.o.
Ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Wartość realizowanego zadania:  
152 017 190,33 zł brutto

Terminy realizacji usługi nadzoru:
Zadanie 3: od lipca 2023 r. do maja 2025 r.;
Zadanie 5: od lipca 2023 r. do lipca 2025 r.;
Zadanie 6: od sierpnia 2025 r. do lipca 2028 r. oraz do lipca 2030 r. w zakresie węzła cieplnego.


Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:
DTŚ S.A. ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice