Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK)” W podziale na dwie części

Realizowane |19 luty 2023 |

Część nr 2: Usługi inżyniera kontraktu obejmujące swym zakresem odcinek linii Kolejowej nr 85 pomiędzy LK11 (km 60+622), a stacją łódź fabryczna (ok. Km 120+035).

Celem realizacji Zamówienia jest: sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego przez poszczególnych Wykonawców Kontraktu oraz koordynacja realizacji poszczególnych Kontraktów i zarządzanie realizacją poszczególnych Kontraktów, a w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz treścią poszczególnych Kontraktów;
 2. zapewnienie płynnej współpracy wszystkich Wykonawców Dokumentacji Projektowej w trakcie procesu projektowania i świadczenia usług związanych z projektowaniem;
 3. posiadanie przez Zamawiającego w każdym czasie aktualnej wiedzy o postępie realizacji wszystkich umów z Wykonawcami Dokumentacji Projektowej, w tym o postępie prac projektowych oraz o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Umów z Wykonawcami Dokumentacji Projektowych;
 4. posiadanie przez Zamawiającego wiedzy o wszelkich ryzykach związanych z realizacją Prac Projektowych oraz terminowością i kolejnością dostarczania przez Wykonawców Dokumentacji Projektowej poszczególnych produktów;
 5. posiadanie przez Zamawiającego wiedzy o wpływie opracowywanych Dokumentacji Projektowych na ryzyka związane z realizacją robót, a w szczególności na Harmonogramy Robót Budowlanych i koszty inwestycyjne (CAPEX) oraz koszty operacyjne i utrzymania (OPEX).
 6. zarządzanie rzeczowo-finansowe Kontraktami, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktów z Wykonawcami Robót Budowlanych w zakresie ich rozliczania, monitoringu ich realizacji i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;
 7. zarządzanie techniczne, w tym zapewnienie wykonywania obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego dla Kontraktów z Wykonawcami Robót Budowlanych;
 8. prowadzenie nadzoru nad realizacją postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym dotyczących nadzoru przyrodniczego, zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Usługa obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1: Usługi Inżyniera Kontraktu w toku prac nad Projektem Budowlanym

Zadanie 3: Usługi Inżyniera Kontraktu w toku prac nad Projektem Wykonawczym

Zadanie 5: Usługi zastępstwa inwestorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania, wraz z weryfikacją Końcowego Rozliczenia Kontraktu

Zadanie 6: Usługi wsparcia poinwestycyjnego oraz usługi wsparcia w okresie rękojmi i gwarancji, wraz z weryfikacją Ostatecznego Rozliczenia Kontraktu po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji (Zadanie Opcjonalne).

Przedmiotem Zadania Inwestycyjnego jest: budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK.

Bazowymi założeniami projektowymi dla analizowanego Zadania Inwestycyjnego są:

 1. prędkość projektowa: do 350km/h;
 2. prędkość eksploatacyjna na moment oddania do użytkowania: 250 km/h;
 3. przeznaczenie linii: pasażerska, bez ruchu towarowego;
 4. kod ruchu zgodnie z TSI Infrastruktura: P1;
 5. zasilanie – 25 kV AC.

Wykonawca zadania projektowego:
Egis Poland sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie (02- 672), przy ulicy Domaniewskiej nr 39A,
Egis Rail SA- Partner Konsorcjum z siedzibą w Lyon (Francja), Lyon 69 006, 168 et 170 Avenue Thiers,
Jaf-Geotechnika sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z siedzibą w Trzcinicy (63-620), przy ulicy Krótkiej nr 5.

Wartość zadania projektowego:
119 691 300,00 zł brutto

Czas realizacji usługi nadzoru:
Zadanie 1: od 14-go dnia od dnia zawarcia Umowy do czerwca 2024 r.;
Zadanie 3: od lipca 2024 r. do lipca 2025 r.;
Zadanie 5: od sierpnia 2023 r. do stycznia 2028 r.;
Zadanie 6: od września 2027 r. do grudnia 2032 r.

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:
DTŚ S.A. ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice