Walne Zgromadzenie

  • Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości w granicach Państwa Polskiego zgodnie z uchwałą Zarządu.
  • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
  • Walne Zgromadzenia odbywają się w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i z zachowaniem procedury ich zwoływania.
  • Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.