Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akconariuszy:

  1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w innej miejscowości w granicach Państwa Polskiego zgodnie z postanowieniem Zarządu.
  2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem.
  3. Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i z zachowaniem procedury ich  zwoływania.
  4. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez  Walne Zgromadzenie.