Opis trasy i jej funkcje


Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Gliwice jest przedsięwzięciem o dużym znaczeniu komunikacyjnym i ekonomicznym dla silnie zurbanizowanego obszaru, a jej wpływ realizuje się nie tylko w skali jednego miasta, ale w obszarze kilku położonych obok siebie ośrodków.

Oddana do użytku część Drogowej Trasy Średnicowej, usytuowana jest na terenie Katowic, Świętochłowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Zabrza (od granicy z miastem Ruda Śląska do Ronda De Gaulle’a). Kolejne realizowane odcinki będą kontynuować trasę w Zabrzu oraz na terenie Gliwic.

Konurbacja katowicka stanowi ważny węzeł komunikacyjny, usytuowany na przecięciu dwóch traktów o znaczeniu europejskim. Drogowy ruch tranzytowy kształtuje około 12% ruchu samochodowego wewnątrz zespołu miast, który powinien być obsłużony przez system autostrad biegnących poza obszarem konurbacji. Pozostałe około 88% to ruch wewnętrzny oraz taki, którego źródła lub cele znajdują się wewnątrz skupiska miejskiego.

Cechą charakterystyczną konurbacji jest wzajemne uzupełnianie, jak też wymienność funkcji oraz oferty społeczno - gospodarczej. Dojazdy do szkoły, pracy, zakupy, dostęp do obiektów kultury i rozrywki oraz atrakcji sportowych powodują, że relacje dojazdowe są wielokierunkowe i intensywne. Kierunkiem dominującym w potokach ruchu, wynikającym również z ukształtowania zespołu miast jest kierunek wschód - zachód. Tak też przebiegają autostrada A-4  i Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice. Nieuporządkowany przebieg tras poprzecznych północ-południe (N-S) często powoduje nakładanie się podróży na trasy o orientacji wschód-zachód (E-W). Większość skrzyżowań, w zasadzie jednopoziomowych, pracuje na granicy przepustowości. Obecnie średnia prędkość komunikacyjna to 15-17 km/h. Zrealizowanie DTŚ i niektórych tras poprzecznych już zaowocowało zwiększeniem prędkości komunikacyjnej.

Jedną z poważnych uciążliwości życia w konurbacji jest nieuporządkowany układ komunikacyjny, przestarzały i niewydolny, przebiegający wzdłuż zwartej i ciasnej zabudowy, utrudniający dalszy rozwój regionu. Układ ten tworzą głównie ulice miejskie o niskiej przepustowości przebiegające przez tereny zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej. Problemy komunikacyjne na terenie województwa związane są również ze złym stanem technicznym nawierzchni dróg spowodowanym w dużej mierze obciążeniami jakie na nich występują. Następny aspekt to brak obwodnic dla ruchu tranzytowego, co powoduje istotny spadek przepustowości na drogach lokalnych przejmujących tranzyt w mieście, co z kolei w bezpośredni sposób przekłada się na wysoką wypadkowość - również z udziałem pieszych - oraz niską prędkość podróży, która generuje zwiększoną emisję spalin.
Dla sprawnej obsługi ruchu wewnętrznego konieczny jest system drogowy składający się z tras o orientacji wschód-zachód i północ-południe powiązany z autostradami A4 i A1. Drogowa Trasa Średnicowa przebiega na kierunku wschód-zachód, a jej głównym zadaniem jest obsłużenie ruchu wewnętrznego aglomeracji. Połączenie drogowe Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Gliwic, a właściwie ich części śródmiejskich, uwzględniające istniejące i obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego tych miast stanowi o szczególnym charakterze przedsięwzięcia.

 

Drogowa Trasa Średnicowa posiada powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym: drogą krajową nr 88, autostradą A4, autostradą A1, drogami krajowymi biegnącymi w kierunku Warszawy, Krakowa i Bielska-Białej.

 

Zadaniem DTŚ jest m. in.:

- zapewnienie podstawowych powiązań drogowych pomiędzy poszczególnymi zespołami funkcjonalnymi konurbacji tj.:

 • śródmieścia i dzielnice mieszkaniowe,
 • główne ośrodki administracyjno-biurowe,
 • centra usługowo-handlowe,
 • zintegrowane węzły komunikacji zbiorowej,
 • tereny przemysłowe,

- zaoszczędzenie czasu przejazdu poprzez zwiększenie prędkości komunikacyjnej,

- stworzenie bezpiecznych warunków ruchu dla wszystkich użytkowników dróg i zmniejszenie liczby wypadków,

- wprowadzenie nowych wartości przestrzennych w krajobrazie poprzez zagospodarowanie przylegających do niej terenów poprzemysłowych i nieużytków wymagających w znacznym stopniu rewitalizacji podnosząc tym samym ich atrakcyjność dla inwestorów,

- ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez nowe rozwiązania komunikacyjne oraz realizację zabezpieczeń proekologicznych.

 

Droga jest przedsięwzięciem zaplanowanym wiele lat temu. Prace koncepcyjne trwały już na przełomie lat 70/80 XX wieku. W 1985 r. DTŚ zatwierdzono jako wieloletnie zadanie w programie inwestycyjnym państwa. W latach 1986-1998 Trasa finansowana była z budżetu centralnego. Od roku 1998 inwestycja jest częściowo kredytowana ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego po uzyskaniu przez Rząd RP kredytu w EBI. Wówczas to Trasę podzielono na dwie części:

 • 12,3 km część „WSCHÓD” od węzła z ul. Murckowską w Katowicach, przez Chorzów i Świętochłowice – 9 kontraktów zrealizowanych do końca 2006 r.,
 • 19,0 km część „ZACHÓD” od połączenia z drogą krajową nr 88 (Al. J. Jeziorańskiego) w Gliwicach, przez Zabrze i Rudę Śląską – 8 odcinków, z czego do czerwca 2011 r. udostępniono użytkownikom dróg inwestycję od węzła z ul. De Gaull’a w Zabrzu do granicy z Rudą Śląską i na terenie miasta Ruda Śląska (łącznie 4 odcinki).

 

Podziały na odcinki wynikały z  dostępności do źródeł finansowania, stopnia przygotowania terenowego i dokumentacyjnego.

 

Projekt „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD na odcinku Zabrze-Gliwice” jest zwieńczeniem wieloletniej inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice przebiegającej przez Katowice, Chorzów, Rudę Śląską, Zabrze, aż do Gliwic o całkowitej długości 31,3 km, której realizacja przebiegała w następujących etapach:

 • lata 1986 – 2006
  budowa Drogowej Trasy Średnicowej „WSCHÓD" w Katowicach, Chorzowie
  i Świętochłowicach o długości 12,3 o wartości prawie 1 269 mln PLN brutto sfinansowana ze środków budżetu państwa, środków własnych miast oraz kredytu EBI,
 • lata 2004 – 2006
  budowa Drogowej Trasy Średnicowej „ZACHÓD” - odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej o długości 3,2 km o wartości prawie 256 mln PLN brutto sfinansowana ze środków budżetu państwa, środków własnych miasta, kredytu EBI oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR,
 • lata 2008 – 2011
  budowa Drogowej Trasy Średnicowej „ZACHÓD” - odcinki Z1, Z2 w Zabrzu o długości 4,7 km o wartości ponad 502 mln PLN brutto finansowana ze środków budżetu państwa, środków własnych miasta oraz środków z kredytu EBI.

 

Realizacja 20,2 km trasy głównej na wskazanych wyżej odcinkach została zakończona, a powstała infrastruktura funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem.
Rozpoczęcie w roku 2012 budowy odcinków Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1, G2 w Gliwicach o łącznej długości 11,3 km ( w tym 11, 1 km trasy głównej) zmierza do zakończenia całości inwestycji.

 

Źródła finansowania odcinków Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1, G2 w Gliwicach o wartości prawie 1 294 mln zł brutto pochodzą z następujących źródeł:

 • Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,
 • kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
 • środków budżetu państwa,
 • budżetów miast Zabrze i Gliwice.
X Serwis internetowy www.dts-sa.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij (X). Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.